Splošni prodajni pogoji

V skladu z določili Zakona o nepremičninskem posredovanju (UL 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) je THE ONE Real Estate d.o.o. s sedežem na Reki, Korzo 6, OIB: 38646125649, ki ga zastopa direktorica Ivana Mamilović (v nadaljnjem besedilu: posrednik),

na Reki, 1.1.2022, prinaša

SPLOŠNI POGOJI

Splošne določbe

1. člen

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo poslovno razmerje med posrednikom in fizično ali pravno osebo (v nadaljnjem besedilu: naročnik). Splošni pogoji poslovanja so sestavni del posredniške pogodbe, sklenjene med naročnikom in posrednikom. Naročnik s sklenitvijo pogodbe o posredovanju potrjuje, da je seznanjen z določili splošnih pogojev in se z njimi strinja.

Ponudba nepremičnin

2. člen

Ponudba nepremičnin temelji na informacijah, ki jih Posrednik prejme pisno ali ustno in je pogojena s podpisom. Posrednik ne odgovarja za morebitne napake v opisu in ceni nepremičnine, kot tudi v primeru, da je bila predmetna nepremičnina že prodana ali oddana v najem oziroma je njen lastnik odstopil od prodaje. Naročnik je dolžan podatke in ponudbe Mediatorja hraniti kot poslovno skrivnost, ki jo lahko posreduje tretjim osebam le s pisnim soglasjem Mediatorja. Če je naročnik že seznanjen z nepremičnino, ki mu jo ponuja Posrednik, je dolžan nemudoma obvestiti Posrednika.

Sporazum o mediaciji

3. člen

Posredovalna pogodba zavezuje Posrednika, da poišče in vzpostavi stik s tretjo osebo s stranko za pogajanja in sklenitev določenega pravnega posla prenosa ali ustanovitve lastninske pravice, naročnik pa se zavezuje, da mu bo plačal določeno posredniško provizijo za sklenitev tega pravnega posla. . Pogodba o posredovanju je sklenjena v pisni obliki za določen čas.

Obveznosti mediatorja

4. člen

Naročnik se s pogodbo o nepremičninskem posredovanju zavezuje, da bo opravljal zlasti naslednje: Prizadevati si, da bi z naročnikom našli in pripeljali v stik osebo za sklenitev posredniškega posla, Za seznanitev naročnika s povprečno tržno ceno podobnih nepremičnin, pridobiti in pregledati dokumente, ki dokazujejo lastništvo ali drugo stvarno pravico na zadevni nepremičnini, Izvedite potrebna dejanja za predstavitev nepremičnine na trgu, oglašujte nepremičnino na ustrezen način, Omogoči pregled nepremičnin, Posredovati v pogajanjih in si prizadevati za dosego dogovora, hraniti osebne podatke naročnika in po pisnem naročilu naročnika hraniti kot poslovno skrivnost podatke o nepremičninah, za katere posreduje, Če je predmet pogodbe zemljišče, preverite namembnost zemljišča v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, Obvestiti naročnika o vseh okoliščinah, pomembnih za nameravano delo, Izvedite vsa potrebna pogajanja in pripravljalna dejanja za sklenitev pravnega posla. Posrednik ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti Naročitelja ali tretjih oseb, ki so bile prevzete s sklenjenim pravnim poslom med Naročiteljem in tretjimi osebami v zvezi z nepremičnino, ki je predmet pravnega posla.

Obveznosti ravnatelja

5. člen

Naročnik se s pogodbo o posredovanju zavezuje, da bo opravil zlasti naslednje: Obvestiti Posrednika o vseh okoliščinah, ki so pomembne za posredovanje, in posredovati točne podatke o nepremičnini, in če ima, dati Posredniku lokacijsko, gradbeno ali uporabno dovoljenje, Mediatorju predložiti dokument, ki dokazuje lastništvo, torej vpisane in neregistrirane obremenitve, Poskrbite za oglede znamenitosti, Obvestiti Posrednika o ceni in opisu nepremičnine, Po sklenitvi posredovanega posla oziroma predpogodbe, če je tako dogovorjeno, plačati dogovorjeno provizijo Posredniku, Če je v pogodbi izrecno dogovorjeno, da se mediatorju povrnejo stroški, nastali z mediacijo, ki presegajo običajne stroške mediacije, Posrednika pisno obvesti o vseh spremembah v zvezi s poslom, za katerega je Posrednika pooblastil, zlasti pa o spremembah v zvezi z lastništvom nepremičnine. Naročnik ni dolžan začeti pogajanj s tretjo osebo, ki jo je Mediator našel za sklenitev posredovanega pravnega posla. Če se naročnik s tretjo osebo pogaja brez resničnega namena skleniti pogodbo s to osebo, bo dolžan povrniti stroške, ki so nastali med posredovanjem, do višine dogovorjene posredniške provizije. Naročnik odgovarja za škodo, povzročeno, če posredniku za sklenitev pravnega posla ni posredoval ali navede napačnih podatkov, pomembnih za posredovanje, v višini dogovorjene posredniške provizije.

Posredniška provizija

6. člen

Posrednik za mediacijo pri sklenitvi pravnega posla je upravičen do posredniške pristojbine, dogovorjene s pogodbo o mediaciji. Posrednik pridobi pravico do odškodnine takoj po sklenitvi prvega pravnega dejanja med Naročiteljem in tretjo osebo. Višina posredniške provizije je prosto določena s pogodbo o nepremičninskem posredovanju med posrednikom in naročiteljem. Na dogovorjeno posredniško provizijo se obračuna DDV. Posrednik lahko naročniku zaračuna tudi povračilo dejansko nastalih stroškov, če je to posebno dogovorjeno med posrednikom in naročnikom. Naročnik bo dolžan plačati provizijo iz tega člena tudi v primeru, da katero od zgoraj navedenih pogodb namesto naročnika osebno sklene druga povezana oseba. Mediator je upravičen do odškodnine iz tega člena tudi po prenehanju te pogodbe v 12 mesecih, če stranka sklene pravni posel z osebo, zakoncem, članom gospodinjstva ali povezanim podjetjem, za katerega je zaslužen Mediator.

Prekinitev pogodbe o posredovanju

7. člen

Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas in preneha s potekom roka, za katerega je bila sklenjena, če pogodba, za katero je posredovala, ni bila sklenjena v tem roku ali s prenehanjem katere od pogodbenih strank. V primeru enostranske odpovedi pogodbe o posredovanju je odpovedni rok 30 dni, razen če je s pogodbo dogovorjeno drugače. Če naročnik sklene pravni posel s tretjo osebo po prenehanju pogodbe do 12 mesecev, kar je posledica ravnanja Posrednika pred odpovedjo pogodbe, je dolžan Posredniku plačati provizijo v celoti.

Končne določbe in reševanje sporov

8. člen

Za razmerja med posrednikom in naročiteljem, ki izhajajo iz pogodbe o posredovanju, ki niso določena s temi splošnimi pogoji oziroma pogodbo o posredovanju, se uporabljajo določbe Zakona o nepremičninskem posredovanju in Zakona o obligacijskih razmerjih. Morebitne spore med mediatorjem in naročnikom rešujeta sporazumno, v nasprotnem primeru je pristojno pristojno sodišče na Reki.

Kontakt

Compare listings

Compare